Your Time
Server Time
Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.15
Kinh nghiệm x50
Drop 50%
Master Experience 5x
Reset Limit Reset

Commands

/reset Reset nhân vật.
/reset auto Reset tự động nhân vật.
/change 2 lần để làm nhiệm vụ.
/zen 9999999999 Xin miễn phí zen.
/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.